Uppdrag

Våra kunder finns inom många olika branscher, tex försäkring, bank & finans, värme & kraftproduktion, distribution och byggnation.

Försäkringssystem

Ett komplett affärssystem baserat på relationsdatabasen Microsoft Access för att hantera försäkringskoncept med tillhörande kundstock. Systemet har bl. a. logik för dynamisk definiering av nya försäkringar, flexibel prissättning, fakturering, Autogiro, hantering av betalfiler från BGC, avräkning mot försäkringsgivare, automatisk loggning av vem som gör vad i systemet mm. Systemet har integrering mot Outlook, för kontakt med kunderna, och Excel för statistikrapporter.

Lagerhantering

Ett Excelbaserat system för lagerhantering som är mycket driftsäkert och lättanvänt. Systemet är uppdelat i olika Excelfiler för lagerplock, inventering, inköp, lagersammanställning och lageranalys, vilket gör att flera användare kan använda systemet samtidigt. Systemet är byggt med tanke på att det ska vara enkelt att uppdatera enskilda delar med ny funktionalitet utan driftavbrott.

Uthyrning

Ett Microsoft Access system för att hålla koll på vad som hyrs ut och till vem, när och till vilket pris. Logik för mycket flexibel prissättning med möjlighet för populära bakrabatter för hantverkare.

Produktionsuppföljning

Ett dynamiskt analys- och beslutsverktyg i Excel som används för att redovisa den optimala produktionsmixen i Stockholms fjärrvärmenät baserat på ett dataunderlag på 1 miljon datapunkter. Verktyget genererar också underlag till ekonomisk och miljömässig avräkning mellan fjärrvärmebolagen i Stockholm. Den stora mängd data i detta projekt innebar att stort fokus
har lagts på att optimera processerna i Excel.

Marknadsbidrag

Marknadsbidragssystemet utvecklades för att göra det möjligt för säljare att ansöka om kampanjbidrag till olika säljaktiviteter samt att beslutsprocessen skulle vara spårbar. Systemet är integrerat med Outlook för att skicka E-post till ansvarig chef så att de enkelt kan hålla sig uppdaterade på vilka kampanjer som ska godkännas.

Budget

Budgetsystemet är ett Accessdatabas som är länken mellan alla avdelningschefernas Excelark och ekonomisystemet SAP. Systemet distribuerar även OH-kostnader enligt dynamiska regler, baserat på försäljning, antal anställda eller fasta faktorer där alla transaktioner är spårbara. När allt är klart skapas en laddfil till SAP.

Scenariohantering

Databas som utifrån nya tänkbara affärshändelser snabbt och enkelt beräknar nya intäktsströmmar. Systemets underlag var företagets befintliga faktureringsunderlag och input från produktledningen.

Dynamiska mallar

En lösning för att distribuera verksamhetsanpassad VBA-kod till samtliga anställda för att säkerställa att alla har samma
mallar och verksamhetsanpassade specialtillägg i Excel.

Automatisk analys av omvärldsdata

Ett Access och Excel system för att inhämta och bearbeta mycket stora mängder omvärldsdata för att kunna bedöma och sätta fonders miljöindex. Data bearbetades i Access och presenterades i Excel.

Prestationslön

Ett Accessbaserat system för mycket komplex beräkning av anställdas prestationslön utifrån indata från lager- & tidsystem som inte hanterades i det ordinarie lönesystem.

Produktionsplanering

System för planering av kundorder och inköp av underleverantörer för att tillverka en tryckeriprodukt bestående av flera olika leverantörskedjor